Coxx Mobile Systems spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Coxx Mobile Systems behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Coxx Mobile Systems geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Coxx Mobile Systems geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Coxx Mobile Systems garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruiken van ideeën verstrekt door of namens Coxx Mobile Systems Coxx Mobile Systems aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.